Obecná a klinická imunologie
123movie
Obecná a klinická imunologie

„Imunologie člověka“ je vydána a v prodeji

Kniha vy­chází z naší předchozí mnohaleté zkušenosti učitelů na Lékařské fakultě Univerziy Karlovy v Hradci Králové a z naší bohaté přednáškové činnosti. Přesvědčujeme se, že chybí učebnice základní a klinické imunologie, která by stručně shrnula všechny oblasti biomedicíny, ve kte­rých se znalost fungování imunitního systému uplatňuje. Z takto pojaté učebnice nepochybně mohou čerpat ne­jen studenti všeobecného a zubního lékařství lékařských fakult, ale i posluchači všech biomedicínsky či biologicky orien­tovaných oborů. Kniha si nepochybně najde cestu k lékařům všech specializací, protože poskytuje ve stručné sevřené formě ucelený moderní názor na fungování imu­nitní soustavy v širokých patofyziologických, diferenciál­ně diagnostických a léčebných konotacích.

V naší prezentaci je uveden rámcový sylabus knihy. Aby­chom doložili koncepci knihy, můžete se seznámit s pěti kapitolami. Je z nich zřejmé, že velký důraz je kladen na obrazovou dokumentaci, která nepochybně vede k lepšímu pocho­pení problému a může být využita k rychlému opakování.

Naše koncepční představy o knize vycházejí z realizace předchozí monografie Klinická imunologie, která vyšla v roce 2004. Byla velmi pozitivně přijata odbornou spo­lečností. To lze doložit Cenou Literárního fondu Hlávko­vy nadace a Cenou Dr. Paula Janssena. Její význam pro odborné písemnictví trvá i po deseti letech po vydání. Pro zásadní pokrok v poznání imunity je však nutné mít k dispozici novou moderní monografii.

Knihu jsme vydáli bez podpory nakladatelských domů vlastními silami prostřednictvím Centra pro rozvoj klinické imu­nologie a alergologie, o.p.s.. Tisk a distribuci zajišťuje hradecká firma Garamon s.r.o. Naším záměrem je, aby publikace byla snadno dostupná především pro studenty. Z těchto důvodů jsme žádali mnoho firem o finanč­ní podporu našeho projektu. Přes nemalé obtíže jsme nakonec získali významnou podporu, která zajistila, aby prodejní cena knihy byla přijatelná. Všichni, kdo podpořili naši knihu, mají v knize svoje logo a patří jim náš velký dík. Náš dík patří také prof. MUDr. Jindřichu Lokajovi, DrSc. z Lékařské fakulty MU Brno a prof. MUDr. Milanu Bucovi, DrSc. z Lékařské fakuty KU Bratislava, kteří velmi pečlivě recenzovali rukopis knihy.

Prodej a distribuci publikace zajišťuje vydavatelství Garamon s.r.o. Cena publikace je 980,- Kč + 182,- Kč poštovné a dobírkovné. Knihu objednávejte pomocí objednávkového formuláře na www stránkách vydavatelství Garamon:

http://www.garamon.cz/index.php?act=formular

Prodej je možné realizovat formou objednávky a fakturace. Objednávky zasílejte na Garamon s.r.o.

http://www.garamon.cz/

Knihu je možné zakoupit v trafice v prodejním centru v areálu FN u p. Šimoníčkové za hotové.

Další možnost zakoupení je v sekretariátu ÚKIA FN, budova č. 17, 4.NP za hotové proti dokladu.

Knihu lze také zakoupit přímo v nakladatelství Garamon, Wonkova 432, Hradec Králové v době od 7:30 - 14:00 ve všední den. Platba je možná pouze hotově.

Jednáme o možnosti, aby kniha byla k dispozici ve vybraných knihkupectvích. Další informace budeme průběžně doplňovat.

Děkuji za Váš zájem.

Za spoluautory Vás zdraví

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a  Fakultní nemocnice Hradec Králové